„Со помош на дејството на движење може да се замени секое терапевтско средство, додека сите лековити средства не можат да го заменат дејството на движење.“ – Jozef Klement Tiso, 1781

Фокус на кинезитерапија во рамките на рехабилитација

Во Корективна гимнастика ПОЗИТИВА, се применуваат научно засновани принципи на вежбање за зајакнување на јачината, издржливоста и подвижноста на лицата со функционални ограничувања или на оние кои имаат потреба од долгорочно ремонтирање. Ние сме специјализирани за корекција на состојби во областа на дисфункциите на ‘рбетниот столб .

Тимот на Корективна гимнастика ПОЗИТИВА е составен од кинезитерапевти/физиотерапевти, професионален за здравствена заштита надлежен во детекција на мускулно-скелетни, невролошки, ергономски, биомеханички, психо-социјални и специфични функционални тестови и мерки. Ние ги утврдуваме соодветните алатки за проценка и интервенции потребни за да се воспостави, во соработка со клиентот/вас, план за третман на специфична цел.

Процесот на интервенција вклучува развој и имплементација на план за превенција, лекување, проценка на напредокот кон целите, модификација како што е потребно за да се постигнат целите и резултатите и едукација на клиенти. Нашата комуникација се заснова на едукација, инструкции, демонстрација и менторство на терапевтски техники и однесувања за обновување, одржување и подобрување на целокупните функционални способности.

Ние ви обезбедуваме и суб-акутна или пост-акутна рехабилитациска терапија, фокусирана на терапевтско вежбање, ремонтирање и физичко образование. Ги потенцираме психолошките, како и физичките придобивки од терапевтската вежба за рехабилитација.