Сколиоза е искривување на ‘рбетниот столб, во фронтална рамнина.
Кај сколиозата, девијацијата може да биде еднострана или двострана т.е компензаторна кривина. Сколиозата е една од најчестите деформитети на ‘рбетниот столб. Многу ретко се јавува при раѓање, но затоа постојат многу причини за стекната сколиоза.

Третман: примена на соодветни вежби, кои ќе зависат од возраста, локализацијата и степенот на искривеност. При сколиотично лошо држење на телото, неопходно е да се направи корекција на статиката и во мирување и при одење. Во оваа прилика може да се користат различни помагала.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *